Podmínky a ochrana soukromí

Všeobecné obchodní podmínky

Digitální obsah opravdovezlociny.cz

1. Úvod

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti, které vznikají mezi námi, tedy společností BETOMA Group s.r.o., sídlící na adrese Primátorská 51, Praha 8, Česká republika, s IČO: 08606889, a Vámi, našimi zákazníky („Uživatel“), když s námi uzavíráte smlouvu o poskytování služeb digitálního obsahu prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.opravdovezlociny.cz (dále jen "Web"). Pro nákup v internetovém e-shopu www.opravdovezlociny.cz nebo www.zlocinozrouti.cz se uplatní také tyto Obchodní podmínky.

1.2. Tyto VOP se nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání při objednávání služeb.

1.3. Odchylky od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. V případě rozdílných ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají tyto ujednání přednost před VOP.

1.4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (poskytování služeb digitálního obsahu) a jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Vyhrazujeme si právo měnit znění VOP, přičemž takové změny nebudou mít vliv na práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozí verze VOP. Změna probíhá uveřejněním nových obchodních podmínek v sekci „Obchodní podmínky“ nebo „Všeobecné obchodní podmínky“ na našich webových stránkách s datem, od kterého nové obchodní podmínky platí.

2. Uživatelský profil

2.1. Po provedení registrace na Webu má Uživatel přístup ke svému uživatelskému profilu, který umožňuje objednávání zboží a služeb (dále jen "Profil").

2.2. Při registraci a při objednávání zboží nebo služeb je Uživatel povinen uvádět přesné a pravdivé údaje. Pokud se některé údaje změní, je Uživatel povinen je aktualizovat ve svém Profilu. Poskytovatel považuje za správné údaje uvedené v Profilu a při objednávání zboží nebo služeb.

2.3. Přístup k Profilu je zpřístupněn prostřednictvím hesla, které je zasláno při registraci na e-mail Uživateli. Uživatel je povinen zachovávat důvěrnost tohoto hesla a neposkytovat ho třetím osobám.

2.4. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám využívat jeho Profil.

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Profil Uživatele, zejména pokud Uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně VOP).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že Profil nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména kvůli údržbě hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele nebo třetích stran.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na Webu obchodu má informativní charakter a Poskytoval není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Web obsahuje informace o nabízených službách. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Uživatel vybere členství a klikne na tlačítko "Aktivovat" nebo u dárkového poukazu na "Uplatnit voucher" na Webu. Tímto krokem Uživatel projevuje svůj zájem o dané členství.

3.4. Údaje uvedené v Profilu jsou Poskytovateli považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky Uživateli prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Profilu.

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky v závislosti na jejím charakteru. Nepožádá-li Poskytovatel o dodatečné potvrzení objednávky a rovnou objednávku potvrdí, jedná se o potvrzenou objednávku.

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká registrací Profilu, kterou Uživatel potvrdí přihlášením přes heslo, které bylo zasláno prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele.

3.7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Uživatel uhradí cenu zboží nebo služeb a případné dodací náklady podle kupní smlouvy prostřednictvím platební brány: ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

4.2. V případě platby bezhotovostně je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. Při bezhotovostní platbě je Uživatel povinen uhradit kupní cenu zboží nebo služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při bezhotovostní platbě je povinnost Uživatele uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.4. Poskytovatel vystaví daňový doklad - fakturu týkající se plateb provedených na základě uzavřené smlouvy. Na vyžádání Uživatele Poskytovatel zašle daňový doklad - fakturu v elektronické podobě.

4.5. Při stisknutí tlačítka Zaplatit Uživatel souhlasí s nastavením opakované měsíční platby, která může být kdykoliv zrušena na stránce Předplatné.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Uživatel dává souhlas s okamžitým zpřístupněním digitálního obsahu po zaplacení služeb, před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel v tomto smyslu výslovně upozorňuje, že po aktivaci tarifu není Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení služeb a zaplacené částky. Poskytovatel o tomto informoval Uživatele před zaplacením služeb a Uživatel toto odsouhlasil pokračováním v objednávce.

6. Dodání služeb a obsah Webu

6.1. Po úhradě částky za služby bude Uživateli aktivováno členství na dobu minimálně 30 dnů, pokud není uvedeno jinak. Aktivováním členství dojde ke zpřístupnění digitálního obsahu.

6.2. Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Poskytovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto Webu.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Jako prodávající jsme oprávněni k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. V případě, že dojde mezi námi a Vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

8. Ochrana osobních údajů a cookies

8.1. O tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, se dozvíte v Podmínkách zpracování osobních údajů. Při používání našich webových stránek dochází ke zpracování malých textových souborů (cookies). V Podmínkách použití cookies se dozvíte více informací.

9. Komentáře

9.1. Je zakázáno:

 • - Publikovat příspěvky v rozporu s platnými zákony České republiky.
 • - Urážet, pomlouvat nebo vyhrožovat jakoukoliv formou násilí vůči jiným osobám.
 • - Podněcovat nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám.
 • - Používat vulgární nebo obscénní jazyk, včetně cenzurovaných slov.
 • - Zveřejňovat neveřejné informace o ostatních diskutujících, jako jsou telefonní čísla nebo adresy.
 • - Sdílet osobní údaje jiných osob bez jejich souhlasu.
 • - Používat profilové fotografie, které porušují zákony České republiky.
 • - Opakovaně publikovat stejné příspěvky.
 • - Překračovat přiměřený počet znaků, jako jsou vykřičníky, otazníky či emotikony.
 • - Zneužívat diskusi pro šíření reklamy nebo šíření nevyžádaných zpráv.
 • - Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem.
 • - Zasílat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem diskuse.
 • - Komentovat činnost správy diskuzí a urážet editory.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup uživatele, pokud dojde k porušení těchto pravidel.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1.4.2024, BETOMA Group s.r.o.

Podmínky zpracování osobních údajů

BETOMA Group s.r.o.

1. Úvod

1.1. BETOMA Group s.r.o., společnost se sídlem na adrese Primátorská 51, Praha 8, Česká republika, IČO: 08606889 je správce Vašich osobních údajů. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů jsou vypracovány tak, aby Vám poskytly jasné a transparentní informace o tom, jak sbíráme, používáme, chráníme a v jakých případech můžeme sdílet Vaše osobní údaje při používání našich webů www.opravdovezlociny.cz a www.zlocinozrouti.cz (dále vše jen jako „Web“), včetně souvisejících služeb. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Zavazujeme se dodržovat všechny povinnosti stanovené příslušnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Shromažďování a používání osobních údajů

2.1. Kategorie osobních údajů

Při interakci s našimi službami můžeme shromažďovat různé typy údajů. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno. Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo. Přihlašovací údaje: hesla (v zakryptované formě), data a časy přihlášení, IP adresy. Transakční údaje: údaje o platbách a členstvích, včetně historie objednávek. Další potřebné údaje: např.: typ zařízení, které používáte k přístupu na Web,operační systém Vašeho zařízení, typ prohlížeče, který používáte k prohlížení našeho Webu, odkazy, na které jste kliknuli během prohlížení, interakce s ostatními uživateli našeho Webu, vyhledávací výrazy, které jste použili při prohlížení Webu apod.

2.2. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

Registrace a správa účtu: K vytvoření a správě vašeho uživatelského účtu na našem webu, včetně následné možnosti přihlašování pomocí Vašich účtů Facebook (Meta) nebo Google. V tomto případě požadujeme povolení k základním informacím z Vašeho účtu, jako jsou jméno, e-mail a profilová fotografie. Důležité je zdůraznit, že sdílení těchto informací je plně pod Vaší kontrolou, a máte možnost kdykoli zrušit přístup našeho Webu k těmto údajům prostřednictvím příslušných nastavení na stránkách Facebooku (Meta) nebo Googlu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde (Meta) a zde (Google). Právním titulem je: plnění smlouvy.

Zpracování objednávek a platby včetně evidence: Pro zpracování vašich objednávek, včetně platby a dodání služeb. Platební údaje zpracovává společnost Comgate. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách společnosti Comgate. My v žádném případě nezpracováváme údaje z platební karty. Společnost Comgate jako zpracovatel plateb nám poskytuje token obsahující jedinečné číslo účtu, datum platnosti karty, typ karty a poslední čtyři čísla platební karty, za účelem spárování platby s Vaším uživatelským účtem. Právním titulem je: plnění smlouvy.

Komunikace s Vámi jako klientem: Pro komunikaci s vámi ohledně vašich objednávek, dotazů a žádostí. Právním titulem je: plnění smlouvy, případně všechny další právní tituly dle povahy případu.

Marketing a personalizace: K poskytování personalizovaného obsahu a reklamy na základě vašich preferencí a zájmů. Právním titulem je: souhlas, případně oprávněný zájem (ovšem výhradně k nabídce služeb souvisejících se službami, které jsme Vám jako klientovi již poskytli, a v případě, že jste toto předem neodmítli nebo jste neuplatnili námitky).

Analýza a vylepšení služeb: K analýze využívání našich služeb a webu s cílem jejich neustálého zlepšování. Právním titulem je: oprávněný zájem.

Bezpečnost: K ochraně našich služeb a zajištění bezpečnosti vašich údajů. Právním titulem je: oprávněný zájem.

Cookies včetně Google Analytics: Informace o zpracování cookies naleznete podrobně zpracované v samostatných Podmínkách použití cookies. Používáme Google Analytics za účelem lepšího cílení reklamy. Právním titulem je: plnění smlouvy, souhlas, oprávněný zájem (dle konkrétní povahy zpracování).

Daňové a účetní zpracování: Máme povinnost vést účetnictví a informace o zaplacených objednávkách jsou jeho nezbytnou součástí. Právním titulem je: plnění právní povinnosti.

3. Právní základy zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů se opírá o několik právních základů, včetně:

Souhlas: Kdykoli Vás požádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní účel, máte možnost nám tento souhlas udělit a kdykoliv poté jej můžete odvolat. Souhlas si vyhrazujeme v budoucnu používat pro marketingové nabídky včetně personalizovaných nabídek uzpůsobených na míru Vašim potřebám.

Plnění smlouvy: Tento právní základ zpracování používáme k poskytování služeb Vám jako našemu klientovi, protože poskytnutím našich služeb se děje na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli v elektronické podobě. Více informací naleznete v Obchodních podmínkách.

Oprávněný zájem: Zpracování je nezbytné pro sledování našich oprávněných zájmů, pokud nejsou Vaše zájmy nebo základní práva a svobody nadřazené. Na základě oprávněného zájmu Vám můžeme v budoucnu nabízet obdobné služby, které jsme Vám jako klientovi poskytli, pakliže toto neodmítnete nebo neuplatníte tzv. námitky.

Plnění právní povinnosti: Typickým příkladem je např. zpracování daňové a účetní agendy nebo archivace uplatnění práva subjektů osobních údajů ve smyslu článku 15 Nařízení GDPR.

4. Sdílení osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být jiný správce osobních údajů (který sám určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

My Vaše osobní údaje zásadně nesdílíme s jinými správci osobních údajů, ledaže bychom k takovému předání byly povinni či oprávněni na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Vaše údaje můžeme sdílet zejména s vybranými níže uvedenými kategoriemi příjemců (zpracovatelé osobních údajů):

Poskytovatelé platebních služeb: Pro zpracování plateb. Zejména výše popsaná společnost Comgate. Vyhrazujeme si právo do budoucna změnit poskytovatele platebních služeb.

Poskytovatelé IT služeb: Např. společnosti zabývající se vývojem software, správa Webu apod.

Poskytovatelé analytických služeb: K analýze používání našeho webu a služeb. Např. Google Analytics, který je popsán v Podmínkách použití cookies.

Poskytovatelé cloudových služeb: Pro hostování našich služeb a ukládání dat.

Poskytovatelé účetních a právních služeb: Např. auditoři, účetní, daňoví poradci, advokátní kanceláře apod.

5. Mezinárodní přenosy

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je zajištěna svoboda pohybu osobních údajů, přičemž zpracování těchto údajů podléhá stejným pravidlům jako v České republice. My jako správce nepředáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EHP. Teoreticky však mohou nastat situace, kdy naši partneři mohou vaše údaje zpracovávat mimo hranice EHP (zejména v USA). V takových případech ale garantujeme, že budou dodrženy všechny legislativní normy.

6. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy s Vámi nebo nejdéle po dobu 10 let od poslední aktivity ve Vašem účtu. Pokud se rozhodnete Váš účet smazat, osobní údaje odstraníme ihned poté, kromě údajů potřebných pro splnění právních povinností.

7. Vaše práva

7.1. Přístup k osobním údajům

Pokud využijete právo na přístup k osobním údajům, tak Vám poskytneme potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracováváme či nikoli a pokud ano, tak od nás dostanete také individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K tomuto přehledu bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů a době zpracování osobních údajů.

7.2. Oprava osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme nejsou správné, můžete nás požádat o jejich opravu.

7.3. Výmaz osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo požádat nás o jejich výmaz. Upozorňujeme, že v některých případech Vaše osobní údaje nemůžeme smazat ani když nás o to požádáte (např. proto, že jsme povinni tyto údaje zpracovávat na základě relevantní legislativy, nebo proto, že je potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli atd.).

7.4. Omezení zpracování osobních údajů

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, dojde k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů (nedochází tedy k jejich výmazu). Zpracování osobních údajů na Vaši žádost omezíme v následujících případech:

pokud popíráte přesnost osobních údajů, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než dojde k rozhodnutí, zda jsou správné či nikoli

pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování

pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro výše uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadovali pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

pokud byste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, kdy po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit

7.5. Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že dané zpracování je založeno na oprávněném zájmu, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. Ve Vaší žádosti tedy prosím popište tuto konkrétní situaci. Následně provedeme posouzení Vaší žádosti a pokud nebudeme schopni prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro dané zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, resp., že dané osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme ve zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel pokračovat.

V případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro marketingové účely, budete tato námitka akceptována bez dalšího – jinými slovy, tuto námitku nemusíte nijak dokládat nebo odůvodňovat a my ji akceptujeme.

7.6. Přenositelnost osobních údajů

V případě, že dané zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, nebo na právním základě plnění smlouvy, můžete nás požádat o přenesení Vašich osobních údajů. V takovém případě Vám (nebo Vámi určenému subjektu) poskytneme osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo z titulu plnění smlouvy, a které jste nám poskytnuli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Upozorňujeme Vás, že naše společnost neumožňuje přijetí osobních údajů od jiných správců, kterým byste dali pokyn k přenesení osobních údajů k nám.

7.7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že dané zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

7.8. Podání stížnosti u dozorového úřadu

Na zpracování osobních údajů naší společností dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. Více informací o tom, s čím a jak se na Úřad pro ochranu osobních údajů můžete obrátit, najdete na www.uoou.cz.

Pro uplatnění všech těchto výše uvedených práv nás prosím kontaktujte na adrese info@opravdovezlociny.cz, případně prostřednictvím datové schránky nebo na adrese sídla naší společnosti.

8. Změny zásad

Tyto podmínky zpracování osobních údajů mohou být průběžně aktualizovány.

Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k vylepšení vašeho online zážitku. Můžeme je umístit do vašeho počítače, mobilu nebo tabletu, pokud jsou nezbytné pro fungování našich stránek. Pro všechny další účely vyžadujeme váš souhlas. Naše stránky využívají různé typy cookies a sledovací technologie, včetně těch od třetích stran. Detailní informace o používání cookies najdete v našich Podmínkách použití cookies. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Další informace o naší firmě, způsobech, jak nás kontaktovat, a zpracování vašich osobních údajů najdete v našich Podmínkách zpracování osobních údajů.

Podmínky použití cookies

BETOMA Group s.r.o.

BETOMA Group s.r.o., společnost se sídlem na adrese Primátorská 51, Praha 8, Česká republika, IČO: 08606889 je správce Vašich osobních údajů včetně cookies (malých textových souborů). Při používání našich webů www.opravdovezlociny.cz a www.zlocinozrouti.cz (dále vše jen jako „Web“) používáme cookies. Informace o používání cookies naleznete níže.

Používáme soubory cookie a podobné technologie ke zlepšení funkčnosti a bezpečnosti našeho webu, k personalizaci obsahu a reklam a k měření efektivity našich služeb. Zde najdete podrobné informace o tom, jaké technologie používáme, k čemu slouží, jaké údaje shromažďují a jak můžete upravit svá nastavení.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítači, tabletu nebo smartphonu) při návštěvě našich stránek. Tyto soubory mohou být dočasné (session cookies), což znamená, že platí jen pro dobu jedné návštěvy, nebo trvalé (persistent cookies), které zůstávají uložené pro opakované návštěvy.

Naše stránky používají jak vlastní soubory cookie, tak soubory třetích stran. Vlastní soubory cookie zasílají informace jen nám, zatímco soubory cookie třetích stran jsou umístěné externími poskytovateli, kteří mohou informace zasílat těmto třetím stranám. Další informace o těchto poskytovatelích a odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů najdete v sekci "Jaké soubory cookie používáme" níže.

Soubory cookie a sledovací technologie používáme pouze s vaším souhlasem, kromě případů, kdy jsou nezbytné pro poskytování služeb na našich stránkách. Možnosti správy nastavení cookies nabízíme prostřednictvím vyskakovacího okna při první návštěvě našich stránek. V tomto okně, známém jako Banner souborů cookie, můžete vybrat, zda souhlasíte s použitím všech cookies, nebo zda preferujete povolit pouze nezbytné cookies. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit, ale mějte na paměti, že pro odstranění již uložených cookies je nutné upravit nastavení ve vašem prohlížeči.

Kategorie cookies:

Nezbytné cookies jsou důležité pro zajištění základní funkčnosti a bezpečnosti webu. Tyto cookies nelze vypnout, ale je možné je odstranit ve vašem prohlížeči.

Preferenční cookies si pamatují vaše nastavení a preference, jako je jazyk nebo přihlašovací údaje, a zlepšují vaši uživatelskou zkušenost.

Statistické cookies nám pomáhají pochopit, jak uživatelé s webem interagují, sledují například návštěvnost a využívání různých funkcí.

Marketingové cookies se využívají k cílení reklam a obsahu podle vašich zájmů a chování na webu. Tyto cookies mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery.

Soubory cookie a jiné sledovací nástroje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat v Banneru souborů cookies. Spolupracujeme se společnostmi Google a Meta (Facebook). Více informací o tom, jak tyto společnosti zachází s osobními údaji, naleznete na jejich stránkách.

Naše podmínky použití cookies můžeme měnit a doplňovat, aby bylo zajištěno, že zde budou uvedeny aktuální informace.