Podmínky a ochrana soukromí

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

1.1. Následující obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti mezi společností BETOMA Group s.r.o., se sídlem Primátoská 51, Praha 8, 18000, IČ: 08606889, DIČ: CZ08606889 (dále jen "Poskytovatel") a jinou fyzickou osobou (dále jen "Uživatel") v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.opravdovezlociny.cz (dále jen "Web").

1.2. Tyto podmínky se nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání při objednávání služeb.

1.3. Odchylky od těchto podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. V případě rozdílných ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají tyto ujednání přednost před Podmínkami.

1.4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena v českém jazyce.

1.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto podmínky. Takové změny neovlivní práva a povinnosti vzniklé před účinností předchozí verze Podmínek.

2. Uživatelský profil

2.1. Po provedení registrace na Webu má Uživatel přístup k svému uživatelskému profilu, který umožňuje objednávání zboží a služeb (dále jen "Profil").

2.2. Při registraci a při objednávání zboží nebo služeb je Uživatel povinen uvádět přesné a pravdivé údaje. Pokud se některé údaje změní, je Uživatel povinen je aktualizovat ve svém Profilu. Poskytovatel považuje za správné údaje uvedené v Profilu a při objednávání zboží nebo služeb.

2.3. Přístup k Profilu je zpřístupněn prostřednictvím hesla, které je zasláno při registraci na e-mail Uživateli. Uživatel je povinen zachovávat důvěrnost tohoto hesla a neposkytovat ho třetím osobám.

2.4. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám využívat jeho Profil.

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Profil Uživatele, zejména pokud Uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Podmínek).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že Profil nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména kvůli údržbě hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele nebo třetích stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na Webu obchodu má informativní charakter a Poskytoval není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nevztahuje.

3.2. Web obsahuje informace o nabízených službách. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Uživatel vybere členství a klikne na tlačítko "Aktivovat" nebo u dárkového poukazu na "Uplatnit voucher" na Webu. Tímto krokem Uživatel projevuje svůj zájem o dané členství.

3.4. Údaje uvedené v Profilu jsou Poskytovateli považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky Uživateli prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Profilu.

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky v závislosti na jejím charakteru.

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká registrací Profilu, kterou Uživatel potvrdí přihlášením přes heslo, které bylo zasláno prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele.

3.7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Uživatel uhradí cenu zboží nebo služeb a případné dodací náklady podle kupní smlouvy prostřednictvím platební brány: ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

4.2. V případě platby bezhotovostně je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. Při bezhotovostní platbě je Uživatel povinen uhradit kupní cenu zboží nebo služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při bezhotovostní platbě je povinnost Uživatele uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.4. Pokud je to obvyklé v obchodním styku nebo stanoveno obecně závaznými právními předpisy, Poskytovatel je připraven vystavit daňový doklad - fakturu týkající se plateb provedených na základě kupní smlouvy. Na vyžádání Uživatele Poskytovatel zašle daňový doklad - fakturu v elektronické podobě.

4.5. Při stisknutí tlačítka Zaplatit Uživatel souhlasí s nastavením opakované měsíční platby, která může být kdykoliv zrušena na stránce Předplatné.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Uživatel dává souhlas s okamžitým zpřístupněním obsahu po zaplacení služeb, před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel v tomto smyslu výslovně upozorňuje, že po aktivaci tarifu není Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení služeb a zaplacené částky.

6. Dodání služeb a obsah

6.1. Po úhradě částky za služby bude Uživateli aktivováno členství na dobu minimálně 30 dnů, pokud není uvedeno jinak.

6.2. Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Poskytovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto Webu.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Poskytovatel není vázán žádnými chováním kodexů vůči Uživateli ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Případné spotřebitelské spory vyplývající z kupní smlouvy mohou být mimosoudně řešeny Českou obchodní inspekcí, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, dostupná na internetové adrese: www.coi.cz.

7.3. Poskytovatel je oprávněn provádět prodej zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad provádí příslušnou živnostenskou kontrolu. Ochrana osobních údajů podléhá dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává dozor vymezený zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.

7.4. Uživatel přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Komentáře

8.1. Je zakázáno:

 • uveřejňovat příspěvky, které porušují platné zákony České republiky
 • urážet, pomlouvat nebo vyhrožovat jakékoli formou násilí vůči jiným osobám
 • podněcovat nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám obyvatel
 • používat vulgární nebo obscénní výrazy, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) slov nebo vulgarit opisem
 • zveřejňovat neveřejné informace o identitě ostatních diskutujících, například telefonní čísla nebo adresy
 • zveřejňovat osobní údaje jiných fyzických osob, pokud k jejich zveřejnění není získán souhlas těchto osob
 • používat profilové fotografie, které porušují platné zákony České republiky
 • opakovaně vkládat stejné příspěvky
 • překračovat přiměřené množství znaků, jako jsou vykřičníky, otazníky nebo emotikony
 • zneužívat diskuse k šíření reklamy a nevyžádaných zpráv
 • vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
 • chatovat, publikovat příspěvky nebo odkazy, které nesouvisejí s daným tématem článku nebo videa
 • komentovat činnost správy diskuzí a napadat nebo urážet editory diskuzí

8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele při porušení výše uvedených pravidel.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V případě, že kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že vztah bude řízen českým právem. Tímto se nezakládá žádný zásah do práv spotřebitele, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se stane neplatným nebo neúčinným, nahradí se platným ustanovením, které co nejvíce přibližuje původní smysl neplatného ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva spolu s obchodními podmínkami je Poskytovatelem archivována v elektronické podobě a není veřejně dostupná.

V Praze dne 20.11.2023, BETOMA Group s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást našeho webu Opravdové zločiny, včetně placené sekce pro členy /Klubu. Jsou závazná pro všechny uživatele tohoto portálu a stanovují pravidla pro zpracování a uchovávání osobních údajů, které jsou shromažďovány v průběhu interakce s naším webem. Tebe, jako uživatele, oslovujeme "Zločinožrout".

V uživatelském účtu můžeš zadat následující informace prostřednictvím interaktivních textových polí na našem webu:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • uživatelské jméno
 • heslo (zakryptované)

Členství a zpracování plateb

Rozhodneš-li se stát členem /Klubu, požádáme tě o poskytnutí platebních údajů našemu zpracovateli plateb, společnosti Comgate. Jejich Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách. Důležité je zdůraznit, že kompletní číslo platební karty není předáváno našemu webu. Zpracovatel plateb nám poskytuje token obsahující číslo účtu, datum platnosti karty, typ karty a poslední čtyři čísla. Pokud zpracovatel plateb vyžaduje dodatečné informace (jako jméno a e-mailová adresa), tyto údaje nám budou poskytnuty právě tímto zpracovatelem. Tvoje bezpečnost a důvěrnost platebních informací jsou pro nás prioritou.

Přihlášení pomocí služeb Facebook a Google

Máš možnost přihlášení prostřednictvím účtu na Facebooku nebo Googlu. V tomto případě požadujeme povolení k základním informacím z tvého účtu, jako jsou jméno, e-mail a profilová fotografie. Důležité je zdůraznit, že sdílení těchto informací je plně pod tvou kontrolou, a máš možnost kdykoli zrušit přístup našeho webu k těmto údajům prostřednictvím příslušných nastavení na stránkách Facebooku nebo Googlu. Tvé soukromí a kontrola nad poskytovanými informacemi jsou pro nás klíčové.

Shromažďování informací

Během prohlížení našeho webu Opravdové zločiny a prostřednictvím našich poskytovatelů analytických služeb třetích stran automaticky shromažďujeme dodatečné informace, které nám pomáhají lépe porozumět tvé interakci s naším webem. Mezi tyto informace patří:

 • typ zařízení, které používáš k přístupu na web Opravdové zločiny
 • operační systém tvého zařízení
 • typ prohlížeče, který používáš k prohlížení našeho webu
 • odkazy, na které jsi kliknul během prohlížení
 • interakce s ostatními uživateli našeho webu
 • vyhledávací výrazy, které jsi použil při procházení

Informace shromažďované třetími stranami

Na našem webu aktivně využíváme soubory cookie, které nám i třetím stranám umožňují sledovat a porozumět způsobu, jakým používáš náš web Opravdové zločiny. Tato shromážděná data jsou pro nás klíčová pro optimalizaci poskytovaných služeb a zlepšení celkové uživatelské zkušenosti.

Google Analytics

Informace, které jsou shromažďovány tímto nástrojem, jsou využívány k monitorování a analýze tvého chování na našem webu. Pro podrobnosti o zpracování osobních údajů prostřednictvím Google Analytics se odkazujeme na jejich zásady ochrany osobních údajů.

Vždy tě budeme informovat o konkrétních třetích stranách, které zpracovávají tvé osobní údaje, a to v souladu s tvými dotazy a žádostmi o informace. Bezpečnost a respektování tvého soukromí jsou pro nás klíčové, a proto se zavazujeme k ochraně tvých osobních údajů v souladu s platnými zákony a standardy.

Odstranění účtu

Na stránce Nastavení máš možnost přistupovat k určitým informacím spojeným s tvým účtem a provádět jejich aktualizace podle svých potřeb. Na těchto stránkách máš také možnost trvale odstranit svůj účet. Je důležité zdůraznit, že odstranění účtu je definitivní krok, který nelze vrátit zpět.

Správa notifikací e-mailu

Na stránce Nastavení máš možnost ovlivnit příjem emailových notifikací. I když máš možnost zastavit většinu notifikačních e-mailů, je třeba zdůraznit, že některé důležité informace o našich službách ti budeme i nadále zasílat pomocí tohoto komunikačního kanálu. Tvé individuální preference týkající se notifikací jsou plně ve tvých rukách.

Uchovávání tvých údajů

Informace o tvém účtu uchováváme po dobu deseti let od poslední aktivity tvého účtu, pokud svůj účet nevymažeš nebo nás o jeho vymazání nepožádáš. Některé informace můžeme uchovávat i poté, co svůj účet odstraníš, pokud to bude vyžadováno z důvodu dodržování právních předpisů. Pokud máš obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo máš otázky, neváhej nás kontaktovat e-mailem na adresu info@opravdovezlociny.cz. Bezpečnost tvých osobních údajů je pro nás klíčová, a proto při jejich ochraně striktně dodržujeme technologické standardy.

Věkové omezení

Web Opravdové zločiny není určen dětem mladším 13 let. Děti si nesmí vytvářet účet ani jinak používat web Opravdové zločiny.

Změny

Tyto zásady můžeme občas změnit. V případě podstatných změn, které by mohly ovlivnit tvá práva podle těchto zásad, tě budeme informovat zveřejněním oznámení na webu nebo zasláním e-mailu s předstihem před vstupem změn v platnost. Pokračování v používání webu Opravdové zločiny po změně zásad znamená, že nové zásady přijímáš. Máš-li dotazy, neváhej nám napsat.

Používání souborů Cookies

Na našem webu používáme soubory cookies, což je běžná praxe. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které naše servery odesílají na tvůj počítač s cílem vylepšit provoz našich serverů a přizpůsobit obsah tvým potřebám a preferencím. Téměř každý web na světě využívá cookies, a to zejména k zvyšování uživatelské přívětivosti během opakovaných návštěv. Když se na náš web vrátíš se stejným počítačem a prohlížečem, cookies pomáhají tvému počítači si pamatovat preferovaná nastavení. Tato praxe je v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Je důležité zdůraznit, že soubory cookies, které používáme, nejsou určeny k tvé osobní identifikaci a nejsou využívány k žádným jiným účelům, než jsou zde popsány.

Můžeš ovlivnit používání souborů cookies nastavením ve svém prohlížeči. Pokud je odmítneš nebo smažeš, naše služby nemusí fungovat optimálně. Každý prohlížeč má své vlastní mechanismy pro správu souborů cookies, takže se podívej do nápovědy svého prohlížeče a zjisti, jak nejlépe nastavit ukládání souborů cookies podle svých preferencí. Tvoje rozhodnutí o používání souborů cookies má vliv na funkčnost našeho webu. Bez některých funkcí souborů cookies a podobných technologií by nemohl web správně fungovat. Tyto funkce zahrnují udržování bezpečnosti, ověřování a přihlašování (včetně zapamatování udělených oprávnění a souhlasů) a zajištění bezpečného dokončení transakcí.