Obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Následující obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti mezi společností BETOMA Group s.r.o., se sídlem Primátoská 51, Praha 8, 18000, IČ: 08606889, DIČ: CZ08606889 (dále jen "Poskytovatel") a jinou fyzickou osobou (dále jen "Uživatel") v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.opravdovezlociny.cz (dále jen "Webová stránka").

1.2. Tyto podmínky se nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání při objednávání služeb.

1.3. Odchylky od těchto podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. V případě rozdílných ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají tyto ujednání přednost před Podmínkami.

1.4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena v českém jazyce.

1.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto podmínky. Takové změny neovlivní práva a povinnosti vzniklé před účinností předchozí verze Podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ PROFIL

2.1. Po provedení registrace na Webové stránce www.opravdovezlociny.cz má Uživatel přístup k svému uživatelskému profilu, který umožňuje objednávání zboží a služeb (dále jen "Profil").

2.2. Při registraci a při objednávání zboží nebo služeb je Uživatel povinen uvádět přesné a pravdivé údaje. Pokud se některé údaje změní, je Uživatel povinen je aktualizovat ve svém Profilu. Poskytovatel považuje za správné údaje uvedené v Profilu a při objednávání zboží nebo služeb.

2.3. Přístup k Profilu je zpřístupněn prostřednictvím zabezpečeného odkazu, který je zaslán na e-mail Uživateli. Uživatel je povinen zachovávat důvěrnost tohoto odkazu a neposkytovat ho třetím osobám.

2.4. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám využívat jeho Profil.

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Profil Uživatele, zejména pokud Uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Podmínek).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že Profil nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména kvůli údržbě hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele nebo třetích stran.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na Webové stránce obchodu má informativní charakter a Poskytoval není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nevztahuje.

3.2. Webová stránka obsahuje informace o nabízených službách. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Uživatel vybere požadovaný tarif kliknutím na tlačítko "Zvolit" u příslušného tarifu na Webové stránce obchodu. Tímto krokem Uživatel projevuje svůj zájem o daný tarif.

3.5. Údaje uvedené v Profilu jsou Poskytovateli považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky Uživateli prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Profilu.

3.6. Poskytovatel je vždy oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky v závislosti na jejím charakteru.

3.7. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká registrací Profilu, kterou Uživatel potvrdí přihlášením přes zabezpečený odkaz prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele.

3.8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. .


4. CENA ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Uživatel může uhradit cenu zboží nebo služeb a případné dodací náklady podle kupní smlouvy prostřednictvím platební brány: ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

4.2. Poskytovatel nepožaduje žádnou zálohu nebo podobnou platbu od Uživatele. Toto nezasahuje do ustanovení článku 4.6 obchodních podmínek týkajících se povinnosti předem uhradit kupní cenu zboží nebo služeb.

4.3. V případě platby bezhotovostně je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. Při bezhotovostní platbě je Uživatel povinen uhradit kupní cenu zboží nebo služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při bezhotovostní platbě je povinnost Uživatele uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.5. Pokud je to obvyklé v obchodním styku nebo stanoveno obecně závaznými právními předpisy, Poskytovatel je připraven vystavit daňový doklad - fakturu týkající se plateb provedených na základě kupní smlouvy. Na vyžádání Uživatele Poskytovatel zašle daňový doklad - fakturu v elektronické podobě.

4.6. Při stisknutí tlačítka Aktivovat Uživatel souhlasí s nastavením opakované platby, která může být kdykoliv zrušena v Profilu.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Uživatel dává souhlas s okamžitým zpřístupněním obsahu po zaplacení služeb, před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel v tomto smyslu výslovně upozorňuje, že po aktivaci tarifu není Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení služeb a zaplacené částky.


6. DODÁNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB

6.1. Po úhradě částky za služby bude Uživateli aktivován Profil na dobu odpovídající typu tarifu uvedenému na Webové stránce.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.2. Poskytovatel není vázán žádnými chováním kodexů vůči Uživateli ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Případné spotřebitelské spory vyplývající z kupní smlouvy mohou být mimosoudně řešeny Českou obchodní inspekcí, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, dostupná na internetové adrese: www.coi.cz.

7.4. Poskytovatel je oprávněn provádět prodej zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad provádí příslušnou živnostenskou kontrolu. Ochrana osobních údajů podléhá dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává dozor vymezený zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.

7.5. Uživatel přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Uživatel, který je fyzickou osobou, má nárok na ochranu svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, včetně jména a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla (dále společně označováno jako "Osobní údaje").

8.3. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a správy Profilu. Pokud Uživatel neurčí jinak, souhlasí také se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem za účelem zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v uvedeném rozsahu není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

8.4. Uživatel je povinen uvádět správné a pravdivé Osobní údaje (při registraci, v Profilu, při objednávce prostřednictvím Webové stránky) a neprodleně informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách v Osobních údajích.

8.5. Poskytovatel může pověřit třetí osobu, zpracovatele, zpracováním Osobních údajů Uživatele. Kromě přepravců zboží nebudou Osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Zpracování Osobních údajů bude probíhat elektronicky v automatizované formě.

8.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a byl poučen o dobrovolném charakteru poskytnutí Osobních údajů.

8.8. Pokud Uživatel má podezření, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takovýto stav.

8.9. Pokud Uživatel požádá o informace týkající se zpracování svých Osobních údajů, Poskytovatel je povinen tyto informace poskytnout. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat přiměřený poplatek nepřevyšující náklady nutné k poskytnutí informací.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Uživatel uděluje souhlas se zasíláním informací týkajících se zboží, služeb nebo podnikání Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele. Současně Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele.

9.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na svém počítači. V případě, že je možné provést nákup na Webové stránce a plnit závazky Poskytovatele vyplývající z kupní smlouvy bez nutnosti ukládání souborů cookies na počítač Uživatele, může Uživatel kdykoliv odvolat souhlas udělený dle předchozí věty.


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu Uživatele.


11. KOMENTÁŘE

11.1. Je zakázáno:

- Uveřejňovat příspěvky, které porušují platné zákony České republiky.

- Urážet, pomlouvat nebo vyhrožovat jakékoli formou násilí vůči jiným osobám.

- Podněcovat nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám obyvatel.

- Používat vulgární nebo obscénní výrazy, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) slov nebo vulgarit opisem.

- Zveřejňovat neveřejné informace o identitě ostatních diskutujících, například telefonní čísla nebo adresy.

- Zveřejňovat osobní údaje jiných fyzických osob, pokud k jejich zveřejnění není získán souhlas těchto osob.

- Používat profilové fotografie, které porušují platné zákony České republiky.

- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování).

- Překračovat přiměřené množství znaků, jako jsou vykřičníky, otazníky nebo emotikony.

- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a nevyžádaných zpráv (spam).

- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem.

- Chatovat, publikovat příspěvky nebo odkazy, které nesouvisejí s daným tématem článku nebo videa.

- Komentovat činnost správy diskuzí a napadat nebo urážet editory diskuzí.

11.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele při porušení výše uvedených pravidel uvedených v bodě 11.1.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. V případě, že kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že vztah bude řízen českým právem. Tímto se nezakládá žádný zásah do práv spotřebitele, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se stane neplatným nebo neúčinným, nahradí se platným ustanovením, které co nejvíce přibližuje původní smysl neplatného ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva spolu s obchodními podmínkami je Poskytovatelem archivována v elektronické podobě a není veřejně dostupná.

V Praze dne 26.5.2023, BETOMA Group s.r.o.